Publicades les bases reguladores del procés de selecció i cofinançament de projectes per als eixos 4 i 6 del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

El ple de la Diputació de Girona celebrat el 15 de març va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional) durant les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

 

El projectes finançables de l’eix 4 del FEDER es referiran a alguna de les operacions següents:

  • Augmentar la participació i la distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport.
  • Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a les infraestructures i serveis públics.

 

Tota la informació de les bases d’aquesta convocatòria es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 55), de 21 de març de 2016, a:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/55/20165502319.pdf