El programa Beenergi de la Diputació de Girona

El programa Beenergi de la Diputació de Girona ofereix assistència tècnica, jurídica i financera necessària als municipis adherits al Pacte d’alcaldes, amb la finalitat de mobilitzar inversions que promoguin l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els edificis públics municipals (s’hi inclou la creació de xarxes de calor).

El programa BEenerGi promou nous models organitzatius a través de sistemes de finançament innovadors. Un dels pilars del programa és reforçar les capacitats entre els actors clau involucrats (PIMES, personal de l’administració pública, entitats financeres) i els beneficiaris finals (els municipis). A més, també proporciona l’accés a les dades de consums d’energia locals i promociona la comunicació dels resultats del programa a través d’Europa per tal que aquests nous esquemes es puguin replicar a altres regions.

Objectius específics

Llançament d’inversions en energia sostenible

Per accelerar les inversions públiques en energia:

  • Inversions en eficiència energètica en l’enllumenat públic en 65 municipis, amb una inversió associada de 6,48 MEUR.
  • Inversions en eficiència energètica en 85 edificis municipals en 50 municipis (substitució de les calderes de gasoil/GLP per calderes de biomassa), amb una inversió associada de 9,40 MEUR i altres inversions menors en eficiència energètica.
Enfortir models organitzatius innovadors

Per agrupar inversions en energia sostenible als paquets perquè siguin finançables i simplificar els procediments administratius, des d’un punt de vista legal i tècnic:

  • Mecanismes per assegurar les inversions agrupades.
  • Complir els requisits de contingut tècnic dels estudis específics que es contractin.
  • Obtenir retroalimentació del procés de millora contínua.
  • Crear models de licitació.
Establir i promoure un nou sistema de finançament

Fer proves de viabilitat sobre nous sistemes de finançament, a la província de Girona mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE), micro o petites i mitjanes empreses de serveis energètics (PIME-MESCO) agrupant inversions petites i mitjanes en diferents municipis de la demarcació de Girona:

  • Facilitar el finançament de projectes «BEenerGi» per assegurar les seves implementacions finals.
  • Promoció dels contractes ESCO en els municipis de Girona.
  • Creació de nous models financers (contractes amb petites empreses de serveis energètics SME-MESCO).
Desenvolupament de capacitats

Per formar tots els actors clau involucrats i els beneficiaris finals (aconseguir 180 persones amb més capacitats).Els esforços més grans se centraran en les petites i mitjanes empreses locals del sector de l’energia (mantenidors locals, proveïdors d’energia locals, etc.) per convertir-se en petites empreses de serveis energètics (MESCO).

Donar accés a les dades de consum d'energia

Per fer possible que les dades de consums d’energia de 85 edificis municipals i del consum elèctric de l’enllumenat públic de més de 65 municipis estiguin disponibles al públic interessat.

Comunicar i difondre els resultats a través d'Europa

Per mitjà de replicadors potencials.

Objectius estratègics

Contribuir als objectius de l'estratègia Europa 2020

197 municipis de la demarcació de Girona (89,19 % dels municipis) han signat el Pacte d’alcaldes i tenen l’objectiu d’aconseguir reduir, com a mínim, en un 20 % les emissions de CO2 a la Unió Europea per a l’any 2020.

Millorar les finances municipals gràcies a l'estalvi energètic

Els estalvis en energia faran possible una reducció de les despeses corrents.Així, el municipi tindrà l’oportunitat de permetre’s altres inversions addicionals, o almenys reduir el seu deute.

Establir un nou model de governança multinivell entre les autoritats locals

El fet d’agrupar inversions energètiques sostenibles promou les economies d’escala i simplifica els procediments administratius. Aquests nous models de govern poden ser replicats per altres autoritats locals i poden ser exportats a altres sectors (contractació pública verda).

Creació de llocs de treball verds

Per millorar la competitivitat de les empreses i de les capacitats i habilitats dels treballadors actuals i potencials en l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència energètica a la província de Girona a partir de la capacitat de les petites empreses de serveis energètics (MESCO) locals. Es crearan més de 132 llocs de treball gràcies al programa «BEenerGi».

Reducció del risc d'incendis forestals

El 67,50 % de la superfície de Girona està coberta per boscos. Les calderes de biomassa instal·lades en edificis municipals utilitzaran biomassa local provinent dels boscos municipals o privats. El programa «BEenerGi» mobilitza el mercat de la biomassa local i encoratja la gestió de 2.821,5 hectàrees dels boscos de Girona.

Comitès específics

Comitè Tècnic del programa BEenerGi

Manel Palau
Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT)
Denis Boglio
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Francesc Ribera
Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya
Ferran Garrigosa
Clúster de la Biomassa de Catalunya
Jaume Masgrau i Plana
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Albert Castells
Col·legi i Associació d'Enginyers de Forests de Catalunya (CEFC)
Judit Vila
Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les Comarques de Girona
Antoni Trasobares
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Enric González
Departament d'Empresa i Ocupació
Pere Giró
Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona
Pere Cañadas
Gremi d'Instal·ladors de Girona
Óscar Sànchez Regueras
Institut Català d'Energia
Josep Vila
Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona
Ramon Garriga
Institut de Recerca en Energia de Catalunya
Joan Vila
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Núria Palmada
Som Energia | La Cooperativa d’Energia Verda

BEenerGi programme's Advisory Board

José Luis Navarro
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX)
Dionís Guiteras
Diputació de Barcelona
Ignacio Caraballo Romero
Diputación de Huelva
Julije Domac
North-West Croatia Regional Energy Agency
Giancarlo Moca
Provincia di Chieti
Municipis participants
114 Municipis
Emissions reduïdes
6.037,23 tn CO₂
Energia estalviada
8,23 Gwh/any
Inversió adjudicada
20,30 M€