Beenergi

Dimarts 1 de març de 2016 acaba el termini de presentació de propostes per a la licitació d’un contracte de serveis

En data 22 de febrer de 2016, es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 35) l’anunci de licitació del contracte de serveis per a la realització d’inventaris de punts de llum, elaboració de mapes lumínics, redacció d’auditories energètiques d’enllumenat exterior i redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa en diferents municipis de les comarques gironines en dos lots: enllumenat i calderes de biomassa, dividits en tres i quatre sublots respectivament en funció dels municipis a cobrir.

Les empreses que es vulguin presentar a aquesta licitació es poden presentar a un màxim de dos sublots per a cada lot, la qual cosa afavoreix la participació d’un nombre major d’empreses i la possibilitat que les petites i mitjanes empreses optin a les licitacions públiques, que és l’objectiu final del sistema de “lotització” segons la nova Directiva 2014/24/CE.

El termini de presentació de les ofertes finalitzarà el proper dimarts 1 de març  de 2016, a les 14.00 h. La Diputació de Girona, a través del programa Beenergi, està resolent alguns dels dubtes principals sobre el plec de clàusules que presenten les empreses que es volen presentar a aquesta licitació.

  • En general, es refereixen a la forma d’acreditació de la solvència técnica i professional, sol·licitant si el 70 % del valor estimat del contracte al que fan referència els plecs s’interpreta per l’ import total del contracte o bé, només del 70 % del valor estimat dels lots als que es vol presentar l’empresa. En aquest cas, el criteri és que només cal acreditar el valor anual en l’any de major execució del 70 % del valor estimat dels lots als quals opta l’empresa licitadora, sense necessitat de fer-ho pel conjunt de tots els lots.
  • Ara bé, en relació aquesta qüestió, cal recordar als licitadors que el moment d’acreditar la solvència, igual que l’aportació de la resta de documentació administrativa, és en presentar en els cinc (5) dies següents a la notificació de la proposta d’adjudicació en el cas de resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa. De moment, només es requereix que en el sobre 1 s’inclogui l’annex I de declaració responsable, signada degudament.

Tota la informació d’aquesta licitació (exp. 11/16) es pot consultar accedint a l’aplicació del perfil del contractant de la Diputació de Girona, disponible a l’enllaç següent: http://www.ddgi.cat/web/home.seam?nivellId=302&cid=182814&categoriaId=276