Concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (Eix 4)

Bases y Convocatòria: Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin  el pas a una economia baixa en carboni en el marco del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.  Publicat al BOE núm. 144 del 17 de juny de 2017.

IDAE : enllaç

Les subvencions tenen una dotació total de 336 MEUR i les concedirà l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Els ajuts donaran suport als municipis que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant l’execució de projectes singulars d’estalvi i eficiència energètica (en edificació i en infraestructures i serveis públics), mobilitat urbana sostenible (transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana -rural, millores de xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes) i ús d’energies renovables (per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques). Els objectius específics segueixen l’estructura següent:

  • OE 4.3.1. Eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics.
  • OE 4.5.1. Eficiència energètica en la mobilitat urbana sostenible.
  • OE 4.3.2. Augmentar l’ús de les energies renovables per a producció d’electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.

Són beneficiaris aquells municipis, mancomunitats o agrupacions de municipis que tinguin una població inferior a 20.000 habitants, així com Ceuta i Melilla. També diputacions provincials o comunitats autònomes uniprovincials, cabildos o consells insulars, comarques o altres entitats que agrupin municipis que de forma individual no superin els 20.000 habitants per participant.

Els ajuts es poden sol·licitar a partir del dia 18 de juliol de 2017, un cop hagi transcorregut un mes natural des de la publicació al BOE del Reial Decret 616/2017, regulador d’aquesta campanya de subvencions, i fins al 31 de desembre de 2018 o bé fins que s’esgoti el pressupost disponible.

Les actuacions o projectes singulars d’economia baixa en carboni que es presentin podran ser cofinançats en un percentatge del 85, el 80 o el 50% de la despesa subvencionable en funció de la comunitat autònoma on radiqui el municipi o agrupació de municipis.

Els ajuts contribuiran activament a la sostenibilitat ambiental mitjançant la reducció del nivell d’emissions de CO2, així com a la cohesió social i millora de la qualitat de vida dels ciutadans en els edificis i espais urbans.